Θέση εργασίας: Ειδικός σε θέματα βιοαεριου

Τίτλος Θέσης: Ειδικός σε θέματα βιοαερίου

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού πλήρους απαοσχόλησης που θα απασχοληθεί στο Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης μελετών σκοπιμότητας ανάπτυξης μονάδων βιοαερίου αξιοποιώντας βιοαπόβλητα με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, μέσω Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου.

Το υποψήφιο άτομο στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης θα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις:
• Αξιολόγηση/μέτρηση της παραγωγής διαθέσιμης βιομάζας
• Αξιολόγηση του κόστους συλλογής και µεταφοράς βιομάζας.
• Αξιολόγηση ενεργειακών καταναλώσεων εγκαταστάσεων.
• Επιλογή τοποθεσίας με βάση την εγγύτητα στην πηγή βιομάζας και στις εγκαταστάσεις στις οποίες θα παραδίδεται θερμική ενέργεια
• Υπολογισμός απόδοσης βιοαντιδραστήρα λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες ποσότητες πρώτης ύλης βιομάζας
• Δοκιμές BMP για τον προσδιορισμό της απόδοσης της μικτής πρώτης ύλης.
• Αξιολόγηση του κατάλληλου τύπου βιοαντιδραστήρα με βάση τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της διαθέσιμης πρώτης ύλης.
• Αξιολόγηση απαραίτητου εξοπλισμού και σεναρίων χρήσης για α. παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, β. παραγωγή και χρήση θερμικής ενέργειας, γ. αναβάθμιση και συμπίεση του βιοαερίου σε bioCNG και χρήση ως καύσιμο οχημάτων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας το άτομο θα οφείλει να υποβάλει ως παραδοτέα περιοδικές εκθέσεις στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητές του στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας και η συμμετοχή του σε σχετικές δράσεις. Οι απολαβές θα εξαρτηθούν από τα προσόντα του κάθε υποψηφίου ατόμου. Η σύμβαση αφορά πλήρη απασχόληση στην έδρα του Αναδόχου, διάρκειας μέχρι το τέλος του έτους 2022 με δυνατότητα παράτασης.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανικού, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος, λοιπών Θετικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
• Επαγγελματική Εμπειρία άνω των τεσσάρων (4) ετών σε ζητήματα βιομάζας ή σε έργα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο.
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Y.

Επιθυμητά Προσόντα (που θα συνεκτιμηθούν):
• Κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε ζητήματα ενεργειακής διαχείρισης, διαχείρισης αποβλήτων ή κυκλικής οικονομίας.
• Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη Δήμων.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη τευχών διαγωνισμών για τη δημοπράτηση έργου.
• Γνώση Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου σχετικά με την βιομάζα και την Κυκλική Οικονομία.
• Εμπειρία άνω των δύο (2) ετών στην υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά Έργα / Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aegean-energy.gr, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης “Ειδικός σε θέματα βιοαερίου”.