Ανάπτυξη φυσιολατρικού τουρισμού στο Δήμο Λειψών

Σύμβαση: Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού στο Δήμο Λειψών

Δήμος Λειψών

Η υπηρεσία αφορούσε την αξιολόγηση της ελκυστικότητας των υφιστάμενων μονοπατιών καθώς και τον εντοπισμό νέων μονοπατιών, τα οποία στο σύνολό τους θα συστήσουν ένα τουριστικό προϊόν πεζοπορίας και ποδηλασίας φυσιολατρικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, αποτυπώθηκε η συσχέτιση του υπό ανάπτυξη δικτύου πεζοπορίας και ποδηλασίας με το καθεστώς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των χρήσεων γης και των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να διατυπωθεί μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση σχετικά με τις παρεμβάσεις. Τέλος, αποδόθηκαν χαρτογραφικά και φωτογραφικά τα σημεία ενδιαφέροντος φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σχεδιάστηκε ένα λογότυπο για το νέο θεματικό τουριστικό προϊόν και ένα μικρό e-book.