Καταγραφή και αξιολόγηση του Δικτύου Περιήγησης για το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Σύμβαση: Υπηρεσία Πιστοποίησης Πεζοπορικών Διάδρομων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η παροχή υπηρεσίας αφορά την εκπόνηση του Φακέλου Καταγραφής – Αξιολόγησης του υφιστάμενου Δικτύου Περιήγησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε σε διαδρομές πεζοπορίας μήκους 180χλμ στα πέντε νησιά του Δήμου. Στο Φάκελο αναπτύχθηκε το ιστορικό και το πλαίσιο δημιουργίας του Δικτύου κάθε νησιού, οι προτάσεις παρεμβάσεων για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους με βάση την εθνική νομοθεσία και τη βιώσιμη τουριστική αξιοποίησή τους, η ανάλυση της διοικητικής και της γεωγραφικής ένταξης τους για την καταλληλότερη γεωγραφική κατανομή της περιήγησης σε όλο το εύρος του Δήμου και η κωδικοποίηση των επιμέρους διαδρομών με βάση το βαθμό δυσκολίας και του είδους των σημείων ενδιαφέροντος αναδεικνύοντας σημεία φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Σημαντική ενότητα αποτελεί η αξιολόγηση της διασύνδεσης κάθε Δικτύου Περιήγησης με την τοπική οικονομία των επιμέρους νησιών και την ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής αλλά και της προσφοράς υπηρεσιών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Επιπλέον, η κάθε επιμέρους Διαδρομή κάθε Δικτύου αποτυπώθηκε σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και αξιολογήθηκε η κατάσταση βατότητας, σήμανσης και συνδεσιμότητας της με υπηρεσίες εστίασης και διαμονής αλλά και με το οδικό δίκτυο κάθε νησιού.

Επιπλέον, προτάθηκε ένα Δίκτυο Γεωδιαδρομών (ο Δρόμος της Σμύριδας και των Σμυριδεργατών, ο Δρόμος της Κρυσταλλίνας κά) και ένα Δίκτυο Θεματικών Διαδρομών (ο Δρόμος της Ξερολιθιάς, ο Δρόμος των Νερόμυλων κά) με στόχο αφενός μεν να ενταχθούν στο υπό σύσταση Γεωπάρκο Κυκλάδων αλλά και αφετέρου δε να αναδειχθεί εκ νέου η λειτουργία του Οικομουσείου Κορώνου καθώς και η ολοκλήρωση του Μουσείου Σμύριδας.