Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο πλαίσιο του Συμφώνου των Νησιών

Δίκτυο νησιών της Ευρώπης για την προώθηση αειφορικών ενεργειακών λύσεων.

Αναθέτων φορέας: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων

Το Pact of Islands δημιουργήθηκε ως συνέχεια του Συμφώνου των Δημάρχων με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και την προώθηση αειφορικών λύσεων στην ενέργεια. Συμμετέχουν 52 Ευρωπαϊκά νησιά, εξ ων 15 από το Αιγαίο. Το ΕΠΕΓΑ συμμετείχε στην ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών, εργαλείων ανάπτυξης ικανοτήτων και εκδηλώσεων για στους δήμους που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Νησιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ του Συμφώνου των Νησιών και του Νέου Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.