Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Νήσων

Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

Πράσινο Ταμείο

Η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) Νήσων είναι μία διαδικτυακή πύλη ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων για τον ελληνικό νησιωτικό χώρο, σύμφωνη με τις προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE (INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community) και του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22-09- 2010) περί «Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών». Η πρόσβαση στην ΥΓΕΠ είναι ελεύθερη, παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης και αξιοποίησής τους, ενώ οι χρήστες μπορούν να κάνουν σχετικές γεωαναφερμένες υποδείξεις και σχόλια επί του περιεχομένου. Η ΥΓΕΠ Νήσων περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων με γεωχωρική αναφορά που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με βασικές υποδομές, το περιβάλλον, την χωροταξία και την τοπική ανάπτυξη. Η ΥΓΕΠ Νήσων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, στην έρευνα και στη διαμόρφωση αναπτυξιακή νησιωτικής πολιτικής.

Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της λειτουργικότητας και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της υφιστάμενης ΥΓΕΠ του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ). Συγκεκριμένα προβλέφθηκε η παροχή της δυνατότητας στους χρήστες να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό της Πύλης, παρεμβαίνοντας με σχόλια και προτάσεις σε ό,τι αφορά στην πληρότητα των πληροφοριών. Επίσης, να διατυπώνουν τεκμηριωμένα διαφορετικές απόψεις σε αποφάσεις της διοίκησης, οι οποίες αναφέρονται στα γεωχωρικά/περιβαλλοντικά δεδομένα. Απώτερος σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει σχέσεις συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλους φορείς (πχ. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.ά.).

Η ΥΓΕΠ Νήσων είναι υπό τη διαχείριση, παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ).

Αναλυτικότερα, στην επίσημη σελίδα της ΥΓΕΠ: www.gisislands.gr