Ακαδημία Ενέργειας

Μια πρωτοβουλία του ΕΠΕΓΑ για κατάρτιση στελεχών σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ενεργειακής οικονομίας και τεχνολογίας στο νησιωτικό χώρο.

Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών νησιωτικών ΟΤΑ σε θέματα ενέργειας με τη μορφή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning). Στην 3ετία 2012-13-14 συμμετείχαν 200 σπουδαστές. Μέσω του προγράμματος δημιουργήθηκε δίκτυο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ (τοπικών συμβούλων των ΟΤΑ). Στόχος της Ακαδημίας Ενέργειας ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών στην τοπική αυτοδιοίκηση και επαγγελματιών στην τοπική κοινωνία, σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τους Ευρωπαϊκούς θεσμοθετημένους στόχους του 2020 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο.