Μελέτη τυπολόγησης Ελληνικών νησιών

Μελέτη τυπολόγησης Ελληνικών νησιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και καινοτομίας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020

Αντικείμενο είναι να παραχθεί μία ενδελεχή τυπολόγηση του Ελληνικού νησιωτικού χώρου, μέσω της ανάλυσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών. Απώτερος σκοπός είναι να καταστεί δυνατός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η υλοποίηση τοπικών καινοτόμων στρατηγικών ανάπτυξης που μπορούν να αναπαραχθούν στον υπόλοιπο Ελληνικό νησιωτικό χώρο και να εμπνεύσουν άλλες περιοχές της χώρας.

Η μελέτη οργανώνεται σε δύο φάσεις: Η 1η φάση περιλαμβάνει την τυπολογία των νησιών, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα πολυκριτηριακής ανάλυσης και την περιγραφή στρατηγικής προσέγγισης για την ολοκληρωμένη και καινοτόμα ανάπτυξη του κάθε τύπου νησιού.

Η 2η φάση της μελέτης περιλαμβάνει τη διαδικασία ανάδειξης πιλοτικών νησιών παραδειγματικών τύπων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης αντικειμενικών κριτηρίων. Η επιλογή των κριτηρίων πραγματοποιήθηκε μετά από σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Η μελέτη περιλαμβάνει πέντε παραδοτέες εκθέσεις:

  • Π1. Αναλυτική λίστα των φορέων ανά νησί / νησιωτική περιοχή για τη συνδρομή τους στην υλοποίηση του έργου.
  • Π2. Έκθεση συνόλου συλλεχθέντων στοιχείων και σχεδιαζόμενων έργων ανά νησί.
  • Π3: Έκθεση κριτηρίων και αποτελέσματα τυπολογίας των Ελληνικών νησιών.
  • Π4: Έκθεση κριτηρίων επιλογής παραδειγματικών νησιών, καθώς και μεθοδολογίας προσδιορισμού τους.
  • Π5: Έκθεση προτεινόμενων παραδειγματικών νησιών.