Υπεύθυνος-η Γραφείου & Γραμματειακής Υποστήριξης

Το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, που εδρεύει στην Αθήνα αναζητά συνεργάτη για θέση μόνιμης και πλήρους απασχόλησης ως «Υπεύθυνος Γραφείου & Γραμματειακής Υποστήριξης». Συγκεκριμένα:

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και οργάνωση γραφείου
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Παρακολούθηση Συμβάσεων
 • Υποστήριξη στην οργάνωση και υλοποίηση συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρείας.
 • Διαχείριση ταξιδιωτικών κρατήσεων – εξοδολόγια
 • Συντήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Επικοινωνία με τράπεζες, ΓΕΜΗ, ΙΚΑ, Εφορία, Πρωτοδικείο, courier
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
 • Διαχείριση εγγράφων αδειών και ασθένειας του προσωπικού της εταιρείας
 • Συντήρηση λίστας εταιρικής επικοινωνίας
 • Διαχείριση εταιρικού e-mail
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Υποδοχή εταιρικών καλεσμένων
 • Υποστήριξη στην οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και διεθνών εκδηλώσεων (event planning)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Διοικητικές & οργανωτικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύκαλήγνώση MS Office
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης